بازدید گیاهپزشک از باغ انار اصفهان

نوع کشت

توصیه های گیاهپزشک برای باغ انار در اصفهان

ثبت درخواست بازدید از گلخانه اصفهان در نارنج اسپادانا

باغداران عزیز که در استان اصفهان هستند و نیاز به دریافت برنامه کودی و یا دفع آفات بیماری ها دارند می توانند با ثبت درخواست بازدید از باغ خود از حضور کارشناسان نارنج اسپادانا استفاده کنند. برای ثبت در خواست بازدید از باشماره09111298979 یا 09133752734 تماس بگیرید و اطلاعات باغ خود را ارائه دهید. پس از تماس و ثبت درخواست ویزیت از باغ کارشناس مجتمع کشاورزی نارنج اسپادانا با شما تماس می گیرند و زمان بازدید را با شما هماهنگ می کنند.


منبع: https://javaneban.ir/visiting-anar-garden/

مسائلی که گیاهپزشک نارنج اسپادانا در مورد بازید از باغ انار مدنظر قرار داده است به شرح زیر است:

  • تشخیص به شوری خاک
  • آفت کرم گلوگاه انار
  • کمبود شدید تغذیه ای
  • علف هرز زیاد
متخصص

بازدید از باغ انار در منطقه مهیار در استان اصفهان توسط کارشنان مجتمع کشاورزی نارنج اسپادانا، خانم مهندس چهارباغی انجام شد. یکی از راه هایی که باغدارن را عزیز را مطمئن می کند که در سال جدید محصولات خوبی داشته باشند، درخواست بازدید از کارشناس کشاورزی و باغبانی است. نارنج اسپادانا دارای کارشناسان باتجربه در زمینه گیاهپزشکی و کشاورزی هستند که با ارسال این کارشناسان به مزارع، باغات و گلخانه ها به شما در افزایش کیفیت و کمیت محصولات شما کمک می کند.

باغ انار که آبیاری بصورت قطره ای است

ویزیت گیاهپزشک از باغ انار

شرح بازدید از باغ انار مهیار

توصیه های خانم مهندس چهارباغی پس از بازدید از باغ انار

  • انجام آزمایش خاک و آب
  • شخم زدن زمین
  • استفاده از کود حیوانی
  • سم پاشی با اتیون و روغن ولک
  • استفاده از علف کش پاراکوات
  • بعد از آزمایش آب و خاک کوددهی باغ براساس برنامه کودی
خانم مهندس چهارباغی (گیاهپزشک)

در تاریخ 24 بهمن1401 بازدید از باغ انار در منطقه مهیار.

آفات بیماری های باغ انار

توصیه های کارشناس نارنج اسپادانا پس از بازدید از باغ انار

 

مسائل مورد توجه باغ انار مهیار

تاریخ بازدید