بازدید گیاهپزشک از باغ پسته در منطقه مورچه خورت اصفهان

بازدید گیاهپزشک از باغ پسته در منطقه مورچه خورت اصفهان – آموزش مجازی نگهداری گل و گیاه جوانه بان

منبع: https://javaneban.ir/murcheh-khvort-visit-pistachio-garden/