بهترین کود برای رشد گیاهان آپارتمانی

گوگرد: عنصر گوگرد به گیاه کمک می کند تا در برابر بیماری مقاوم باشد. همچنین گوگرد  در رشد بهتر و شکل‌گیری دانه‌ها نیز نقش دارد. این عنصربه تولید اسیدهای آمینه، پروتئین‌ها، آنزیم‌ها و ویتامین‌ها کمک می‌کنند.


منبع: https://nadigarden.com/the-best-fertilizer-for-growing-houseplants/

پتاسیم: پتاسیم جز عناصر گرانی است که گیاهان و گل‌های خانگی را تقویت می کند. K همچنین به رشد زودرس و حفظ آب گیاه نیز کمک می‌کند.

کلسیم: کلسیم به رشد و نمو دیواره‌های سلولی کمک می‌کند. وجود کلسیم بسیار مهم است. زیرا قوی بودن دیواره سلولی از نفوذ بیماری ها جلوگیری می کند. همچنین برای جذب نیترات هم لازم است.

فسفر: فسفر باعث رشد ریشه‌ها و گل‌ها می شود. همچنین این این عنصر به گیاه کمک می کند در برابر تنش های سرمایی و زمستان مقاوم باشد.

نیتروژن: نیتروژن تاثیر خوبی بر روی برگ گیاه دارد و موجب رشد برگ ها و شاخه‌ها می شود. همچنین N با کمک به تولید کلروفیل باعث ایجاد رنگ سبز در گیاه می شود.

مواد مغذی موجود در کود

منیزیم: عنصر مفید منیزیم باعث سبز دیده شدن برگ گیاهان خواهد شد و باعث تقویت رنگ دانه‌های گل‌ها می شود.