مناسب ترین کود بعد از برداشت میوه(پسته و گردو)
مناسب ترین کود بعد از برداشت میوه(پسته و گردو) – آموزش مجازی نگهداری گل و گیاه جوانه بان


منبع: https://javaneban.ir/fertilizer-after-fruit-harvest/