همایش تخصصی باغات پسته(تغذیه+آفات درخت پسته)
همایش تخصصی باغات پسته(تغذیه+آفات درخت پسته) – آموزش مجازی نگهداری گل و گیاه جوانه بان


منبع: https://javaneban.ir/pistachio-gardens-conference/