پرورش گل نرگس در بابل


رایحه و بوی خوش گل‌های زیبا در مازندران پیچید و نرگس زارها در سرمای زمستان جلوه چشم نوازی به دشت‌ها و مزارع داده اند.


منبع: https://www.mehrnews.com/photo/5684143/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DA%AF%D9%84-%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84