بهترین زمان خرید گل ارکیده کی می باشد؟

توجه داشته باشید اگر برگ ها به رنگ سبز روشن باشد گیاه از نور مناسبی برخوردار بوده و در صورتی که برگ های گیاه به رنگ سبز تیره شوند به معنای این است که ارکیده با کمبود نور مواجه شده است.  رطوبت:

خدمات باغبانی در تهران – گل و گیاه و محوطه سازی نادی

خدمات باغبانی در شرق تهران شامل خیابان های سید خندان، تهران پارس، پیروزی، رسالت، فرجام، امامت، حکیمیه، لواسانات، نیروهوایی و… می باشد. خدمات باغبانی در غرب تهران